top of page

PERİYODİK KONTROLLER

Periyodik Muayene, Yasal mevzuatlar ile belirlenmiş, uygulanması zorunluluk arz eden gerek ürün güvenliği gerek piyasa gözetim denetimleri gerekse Avrupa Birliği serbest pazarları en başta olmak üzere, ürettikleri ürünlerini farklı ülkelere göndermeyi, ihraç etmeyi amaçlayan üreticiler, uluslararası teknik onaylarının doğruluğunu kanıtlarken bazı muayene, ölçüm & test işlemelerini yaptırmakla yükümlüdürler. İş Sağlığı ve Güvenliği konusu çerçevesinde bir ürünün temel gereklilikleri incelendiğinde, sadece üretim aşamasında değil, üretiminden sonra piyasaya arzı ile birlikte kullanım koşullarına bağlı olarak da düzenli olarak birtakım kontrollerin devamlılığı esastır. Piyasaya sunulan, hâlihazırda kullanılmakta olan ürünlerin veya iş ekipmanlarının da 6331 sayılı İş Kanunu çerçevesinde standartlarda aksi belirtilmediği sürece her yıl en az 1 defa olmak koşulu ile iş güvenliği uzmanlarının da belirtmiş olduğu risk analizindeki değerlendirmeler ışığında işverenler işletmelerindeki ekipmanlarının periyodik muayenelerini & kontrollerini yaptırmak zorundadırlar.

Periyodik muayene muayenelerinin ilgili yönetmelik gereği, her bir ekipmana ait özel muayene & kontrol standartlarına göre gerçekleştirilmesi gerekmektir. İş ekipmanının teknik özelliklerine göre muayene & kontrol uygulamalarını icra edecek olan denetim personellerinin belirli uzmanlık & ihtisas sahibi olmaları, bu konuyla alakalı tüm eğitimleri alarak mevzuatların & standartların talep ettiği tüm temel kriterleri sağlayabilecek nitelikte bir kalifikasyona sahip olmaları gerekmektedir.

Katrancı Mühendislik olarak, teknik tüm hizmetlerinin güvenirliliğini, yeterliliğini onaylamak, kurumsallaştırmak amacı ve maksadıyla, TS EN ISO/IEC 17020 standardı çerçevesinde “Kaldırma ve İletme Ekipmanları, Basınçlı Ekipmanlarının Periyodik muayeneleri ile Elektriksel Ölçümler hususunda tesisatların kontrol & ölçümleri konusunda “A Tipi Muayene Kuruluşu” olarak hizmetlerini bu kapsamda sürdürmektedir.

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” gereğince oluşturulan 25.04.2013 tarih & 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, özel işletme ve kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan iş ekipmanlarının kullanılmasıyla alakalı sağlık ve güvenlik bakımından uyulması zorunlu tutulan asgari şartları belirlemektedir. İlgili Mevzuat gereği bu yönetmelik; kısaca iş ekipmanı olarak ifade edilen, bir işin yapılması sırasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis, tesisatın yine aynı yönetmelikte öngörülen belirli aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olacak şekilde, yetkili kişilerce ölçüm, muayene, deney ve test faaliyetlerinin yapılmasını, kontrol sonuçlarının ise kayıt altında tutulmasını ve yetkililer her istediğinde gösterilmek maksadıyla uygun bir şekilde saklanmasını hükmetmektedir. Aynı yönetmeliğin Ek I kısmında; iş yerinde kullanılacak olan iş ekipmanlarında bulunması gereken asgari gereklilikler, Ek II bölümünde; iş ekipmanın kullanımıyla alakalı güvenlik düzeyi, Ek III bölümünde ise; hangi tür iş ekipmanının denetim & kontrole tabi olacağı, bu kontrol uygulamalarının hangi sıklıkla ve hangi şartlar ışığında yapılacağını ve kontrol sonucu düzenlenecek rapor ve belgeler ile ilgili usul ve esasları belirtmektedir. Yine aynı yönetmeliğin Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol İle İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Belirlenen periyodik muayene aralığının ilgili Yönetmelikte olası durumlar dışında bir yılı aşmaması gerekir.” hükmündedir.

KATRANCI Mühendislik Periyodik Muayene, Kontrol, Ölçüm & Test Hizmetleri

 1. BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ

 2. KALDIRMA VE İLETME EKİPMANLARI PERİYODİK KONTROLLERİ

 3. ELEKTRİK TESİSATLARI VE TOPRAKLAMA PERİYODİK KONTROLLERİ

 4. İŞYERİ ORTAM VE KİŞİSEL MARUZİYET ÖLÇÜMLERİ

 5. DEPO RAF SİSTEMLERİ PERİYODİK KONTROLÜ VE STATİK HESABI

 6. MAKİNE VE TEZGAH PERİYODİK KONTROLLERİ

 7. ÇEVRESEL ÖLÇÜMLER

 8. İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

 9.  TERMAL KAMERA ÖLÇÜMLERİ

 10. DİĞER ÖLÇÜMLER

 

Yukarıda belirtmiş olduğumuz ana başlıkları detaylı olarak sınıflandıracak olursak;

Mekanik Ekipman Ölçümleri

 • Caraskal Periyodik Kontrolü

 • Transpalet Periyodik Kontrolü

 • Trifor Periyodik Kontrolü

 • Kanca Altı Kaldırma Aparatı Periyodik Kontrolü

 • Vinç Periyodik Kontrolü

 • Forklift Periyodik Kontrolü

 • Yük Asansörü Periyodik Kontrolü

 • Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü

 • Platform Periyodik Kontrolü

 • Yükleme Rampası Periyodik Kontrolü

 • Adam Kafesi Periyodik Kontrolü

 • Pres Makinesi Periyodik Kontrolü

 • Kriko Periyodik Kontrolü

 • Konveyör Periyodik Kontrolü

 • Basınçlı Kap Periyodik Kontrolü

 • Hava Tankı ve Kompresörü Periyodik Kontrolü

 • Otoklav Periyodik Kontrolü

 • Hidrofor Periyodik Kontrolü

 • Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü

 • Parlayıcı Patlayıcı Madde Depolama Tankı Per. Kont.

 • Sanayi Gazları Depolama Tankı Periyodik Kontrolü

 • Vakumlu Fikse Kazanı Periyodik Kontrolü

 • Mobil Vinç Periyodik Kontrolü

 • İş Makinası Periyodik Kontrolü

 • Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü

 • Kalariför Kazanı Periyodik Kontrolü

 • Engelli Platformu Periyodik Kontrolü

 • Kule Vinç Periyodik Kontrolü

 • Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü

 • Raf Sistemleri Periyodik Kontrolü ve Statik Hesabı

Elektriksel Ekipman Ölçümleri

 • Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü

 • Topraklama Periyodik Kontrolü ( 10 Noktaya Kadar)

 • Topraklama İlave Ek Nokta Ölçümü

 • Paratoner Periyodik Kontrolü

 • Katadik Koruma Periyodik Kontrolü

 • Jeneratör Periyodik Kontrolü

 • Akümülatör Periyodik Kontrolü

Diğer Ölçümler

 • Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü

 • Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolü

 • Patlamadan Korunma Dökümanı

 • Termal Kamera Ölçümleri

 • Ortam Ölçümleri

bottom of page